IT学习站-137zw.com

作者: admin
查看: 880|回复: 87

more +资源更新Forums

more +随机图赏Gallery

斐多课堂全套百度云QAQ完整版课程 下载斐多课堂全套百度云QAQ完整版课程 下载
房建施工技术员晋升训练营(最终)完整版课程房建施工技术员晋升训练营(最终)完整版课程
精通JavaScript+jQuery 视频教程及源码前往专题精通JavaScript+jQuery 视频教程及源码前往专题
Android Studio开发实战:从零基础到App上线(第2版) PDFAndroid Studio开发实战:从零基础到App上线(第2版) PDF
2020腾讯课堂王羽物理大招和有道赵瑛瑛的化学资料完整版...2020腾讯课堂王羽物理大招和有道赵瑛瑛的化学资料完整版...
【深度之眼】Python编程高手之路5大阶段完整版 价值899元【深度之眼】Python编程高手之路5大阶段完整版 价值899元

[python教程] 【14套视频 一键下载】python视频合集 (详见贴内和目录)

[python教程] 【14套视频 一键下载】python视频合集 (详见贴内和目录)

[复制链接]
admin | 显示全部楼层 发表于: 2019-10-15 21:46:21
admin 发表于: 2019-10-15 21:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看: 880|回复: 87

你还没有注册,无法下载本站所有资源,请立即注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
【14套视频 一键下载】python视频合集 (详见贴内和目录)
├─01.Alex Li高清Python入门视频教程【压缩后850M】
│  │  NET-05-01-01.-Alex Li高清Python入门视频教程-内容.png. N- S+ H2 q+ G* p! n/ y8 Q
│  │  NET-05-01-02.Alex Li高清Python入门视频教程-预览.jpg: X- Y# N* g6 G1 s
│  │  
│  ├─Alex Li高清Python入门视频教程-A
│  │  │  1.1 Python基础介绍1.avi
│  │  │  1.2 Python基础介绍2.avi- ^8 K; o; L- ?/ z# K" Z0 Q8 t5 s
│  │  │  2 if while for循环.mp4  l, P; ]% c- B/ p, s$ u' T
│  │  │  3 Python列表 元组.avi. w  E0 Y& h: F8 t) i( ]3 ?
│  │  │  4 Python字典使用.avi
│  │  │  5 Python文件处理与交互.avi1 y) q( H) C0 z8 H% V' M! G) A' i
│  │  │  
│  │  └─课件&代码6 T2 ]6 U6 k: @, |4 [+ G- Q
│  │          Python 函数.pptx
│  │          Python 列表_元组.pptx$ o6 w0 @* m0 _& \" K( p
│  │          Python 字典.pptx
│  │          Python 文件处理.pptx
│  │          Python 面向对象的编程2.pptx" E2 v# @, u9 w$ i% S7 f1 p
│  │          shop_list.py.txt
│  │          $ H( B! a: \5 B
│  └─Alex Li高清Python入门视频教程-B, B4 s4 F/ Q$ q; B& l. J+ \9 x
│          10 Python面向对象编程2.avi
│          6 Python使用模块.avi
│          7 Python函数.avi
│          8 Python函数2.avi
│          9 Python面向对象编程1.avi0 o/ E! F! \8 U
│          0 \1 i, B' S+ F7 O2 j  |
├─02.Django视频教程-基于Python的Web框架[中谷]【压缩后360M】
│  │  Django视频教程-基于Python的Web框架-内容.png
│  │  Django视频教程-基于Python的Web框架-预览.jpg
│  │  3 z1 c$ x2 G5 H8 p3 X2 w) \) |3 J8 P
│  ├─Django视频教程-基于Python的Web框架-A5 F0 E" J! f/ H9 K
│  │      01_install.flv" k3 ?2 G0 k; p, H2 c. U7 a7 I
│  │      02_template_loader.flv
│  │      03_template_var.flv, {& b6 \" ?. d
│  │      04_template_tag_if_for.flv
│  │      05_urlconfig_set_parm.flv9 h% i: h& i. u% @
│  │      06_template_howto_use.flv
│  │      07_db_howto_01[1].flv
│  │      
│  └─Django视频教程-基于Python的Web框架-B
│          08_db_howto_02.flv
│          09_db_many_to_one_03.flv1 ]4 T) V. ]" v& P  B) m
│          10_db_admin_04.flv& I5 p; H6 J; |& j) Z* R$ R% N: f
│          11_db_manytomany_05.flv
│          12_db_show1_06.flv* _! z9 q: O, K+ `
│          13_form_base_01.flv
│          14_form_fileupload_01.flv
│          15_form_fileupload_02.flv& ^! q. D  h: [: V# E8 y2 s( ~( d0 M
│            X" o2 A; B/ @$ j: {" S
├─03.Let's-python系列视频教程26集【压缩后2.4G】& j( V* y, P9 ?) N0 f
│  │  Let's-python系列视频教程-内容.png4 D- _: C4 E1 P$ c- S% {
│  │  Let's-python系列视频教程-预览.jpg+ |( ~, z, n& b; m& z6 H
│  │  6 I$ B5 l( |1 x) P
│  ├─Let's-python系列视频教程-A" d. |3 D1 j9 R4 j' H" [
│  │      Let's-python-001-下载安装及初步入门.avi: d( N# ^2 Y' t/ l, K* I: h
│  │      Let's-python-002-第一集补充及1,2章习题-01.avi& S3 A* }( V6 O
│  │      Let's-python-002-第一集补充及1,2章习题-02.avi
│  │      Let's-python-003-eclipse的使用介绍及debug入门.avi& d1 e- |# h& q1 ]$ l0 Y  J
│  │      Let's-python-004-python基础及第三章练习题-01.avi
│  │      Let's-python-004-python基础及第三章练习题-02.avi
│  │      Let's-python-005-python对象01-01.avi2 L( @5 K$ f+ v. s: L# W
│  │      Let's-python-005-python对象01-02-切片补充.avi( B, I( Z6 d! @) \) j
│  │      Let's-python-005-python对象01-02.avi
│  │      
│  ├─Let's-python系列视频教程-B4 K$ t  S% ?& w5 I
│  │      Let's-python-006-python对象02.avi
│  │      Let's-python-007-数字01.avi
│  │      Let's-python-007-数字02-算术表达式解析01栈.avi
│  │      Let's-python-007-数字03-算术表达式解析02.avi' p/ Y% f7 R! H3 M( s
│  │      Let's-python-007-数字04.avi1 [- l' h, m+ `5 Q5 ^
│  │      Let's-python-007-数字05.avi
│  │      Let's-python-008-序列01.avi
│  │      let's-python-009-序列02.avi% F$ f4 c8 `9 I
│  │      
│  └─Let's-python系列视频教程-C
│          Let's-python-010-序列03.avi& L; i/ ^( v, i1 `
│          Let's-python-011-del和getattr.avi
│          Let's-python-012-序列04-01.avi
│          Let's-python-012-序列04-02.avi
│          Let's-python-013-映射和集合01.avi. [( k" C: y- I5 u6 v0 e+ i
│          Let's-python-014-映射和集合02.avi
│          Let's-python-015-条件和循环01.avi5 d. c/ A) B" B; W/ h7 ^
│          Let's-python-016-条件和循环02-练习题和生成器.avi4 N3 W5 b+ p2 p* m
│          Let's-python-017-文件和输入输出01.avi
│         
├─04.Hacking Python系列视频【压缩后120M】- G: b6 {1 o9 Z& {* [" u
│  │  Hacking Python系列视频-内容.png) ?) z2 }( J5 U" t) Z6 q0 D+ r) o
│  │  Hacking Python系列视频-预览.jpg
│  │  " Q3 G$ `8 r9 E( A- o
│  ├─Hacking Python系列视频-A1 v' `4 y# M- R1 D$ X# @6 Z
│  │      1.swf
│  │      2.swf
│  │      3.swf
│  │      
│  └─Hacking Python系列视频-B
│          7.mp4: L2 H1 C/ y% G2 Y, @% q
│          4.swf
│          5.swf
│          6.swf' z: q2 l. I1 p$ O
│          7.mp4- |. P; ~( J& d: b# C( h$ k% ^" Y, u
│          ) q" x; M$ p; D
├─05.Python.Django视频讲座[台湾辅仁大学]【压缩后150M】5 i  _# n- Z9 N' G& ?
│  │  Python.Django视频讲座[台湾辅仁大学]-内容.png
│  │  Python.Django视频讲座[台湾辅仁大学]-预览.jpg3 z5 k6 O+ c% W- l
│  │  
│  ├─Python.Django视频讲座[台湾辅仁大学]-A
│  │      [Python.Django视频讲座-台湾辅仁大学].01.flv! m2 `% o5 N: U4 G
│  │      [Python.Django视频讲座-台湾辅仁大学].02.flv
│  │      [Python.Django视频讲座-台湾辅仁大学].03.flv+ M, W! T+ B3 N2 e  O6 }! _
│  │      [Python.Django视频讲座-台湾辅仁大学].04.mp4
│  │      [Python.Django视频讲座-台湾辅仁大学].05.flv8 n$ x; @2 l7 `9 S9 `' p% y2 g
│  │      
│  └─Python.Django视频讲座[台湾辅仁大学]-B& _; a" c5 M$ N! V, ?+ j# [8 k) w1 W
│          [Python.Django视频讲座-台湾辅仁大学].06.flv/ }, }8 D3 ?1 l4 f
│          [Python.Django视频讲座-台湾辅仁大学].07.flv+ V: W  o" g0 s6 Q
│          [Python.Django视频讲座-台湾辅仁大学].08.mp44 W8 t# H3 e7 B- g: M
│          [Python.Django视频讲座-台湾辅仁大学].09.mp4
│          [Python.Django视频讲座-台湾辅仁大学].10.flv
│          [Python.Django视频讲座-台湾辅仁大学].11.flv5 u  `$ e8 J0 I4 H
│          [Python.Django视频讲座-台湾辅仁大学].12.Django.flv
│          [Python.Django视频讲座-台湾辅仁大学].13.Django.mp4
│          : S9 X. [" _; ~
├─06.征服Python 语言基础与典型应用【压缩106M】0 a# E$ C$ ^/ g. N
│  │  征服Python 语言基础与典型应用-内容.png" [" @& }) N, }* m8 O( u
│  │  征服Python 语言基础与典型应用_清晰PDF版.pdf- S+ S4 d: i2 Z! q6 q2 x
│  │  3 J) [+ `) [8 m# e
│  └─征服PYTHON-语言基础与典型应用光盘/ g3 R# z3 P1 a. j8 P& E( {
│      │  光盘使用说明.DOC1 z, |0 {. ^# u% x- f! f
│      │  
│      ├─动画演示
│      │      1-1.EXE
│      │      1-2.EXE
│      │      1-3.EXE1 i, ]8 v" S0 m
│      │      1-4-1.EXE
│      │      1-4-2.EXE4 W+ }2 l6 I* M, z
│      │      10-1.EXE5 l; m7 p- U/ b+ G3 v! y: X
│      │      10-2.EXE+ `/ r9 g& `4 E2 C
│      │      13-1.EXE
│      │      13-2.EXE+ Y" d& D3 p( n- D' {4 Q
│      │      13-3.EXE6 Z. u3 y# @+ x2 _! w
│      │      14-1.EXE) l& a4 b9 m' E6 L4 X9 q
│      │      14-2.EXE
│      │      15-1.EXE; v: [+ S3 ^: k/ P, x& S5 T
│      │      15-2.EXE5 c( G! e4 Z7 ~1 G
│      │      15-3.EXE: L: y+ \& X/ r3 _# n1 t9 Y
│      │      16-1.EXE9 C" _3 q' `3 N( i' F% s
│      │      16-2.EXE
│      │      16-3.EXE% @; X. g" ?+ f) m6 f" S$ ]9 r
│      │      16-4.EXE
│      │      17-1.EXE
│      │      17-2.EXE( \! I2 b! r# O0 M$ E
│      │      17-3.EXE/ i4 t  {  _+ ~6 x1 n0 l
│      │      17-4.EXE  B4 C0 n* A/ C0 y5 a' f
│      │      17-5.EXE
│      │      17-6-1.EXE
│      │      17-6-2.EXE
│      │      17-7.EXE+ h. c% O, d( J; i
│      │      17-8-1.EXE2 K: r0 I5 u7 G& `8 P. A1 {+ ~
│      │      17-8-2.EXE
│      │      18-1.EXE" ]- [- t# T6 T* x2 q& L& D  U! z
│      │      21-1.EXE
│      │      21-2.EXE3 p( u8 ]( K0 C9 l: w" i# X* p$ Q
│      │      21-3.EXE
│      │      21-4.EXE- W. r5 u% h* f
│      │      21-5.EXE7 C  E% [: J. L5 E
│      │      22-1.EXE) S: c' N7 _, Y+ d  B
│      │      23-1.EXE# Z6 c7 q% c  b
│      │      7-1.EXE
│      │      8-1.EXE
│      │      8-2.EXE$ o, J+ S+ y/ s  ~" e0 T  R
│      │      8-3.EXE! F" j4 G9 S( S- Y) [
│      │      8-4.EXE6 i" r- Q0 v/ k6 X
│      │      8-5.EXE
│      │      
│      └─源文件
│          ├─第10章
│          │  │  Add2AutoRun.py
│          │  │  AutoRuns.py4 s9 o- [; e0 c" o# [
│          │  │  MessageBox.py
│          │  │  ModifyMe.exe& n9 x/ K& h$ g  m
│          │  │  ModifyMemory.py
│          │  │  rename.py
│          │  │  run.py
│          │  │  SetIE.py, B3 p+ f/ H# g7 J. {: g, F! ]2 e
│          │  │  setup.py+ Z  K. @( U& H3 y$ q
│          │  │  
│          │  └─ModifyMe8 L& V8 K/ G" [* W, v1 o9 s
│          │      │  ModifyMe.c0 W- t2 D! i  ~, X% ~' Q2 A
│          │      │  ModifyMe.dsp
│          │      │  ModifyMe.dsw" Z" `% T* G2 z
│          │      │  ModifyMe.ncb
│          │      │  ModifyMe.opt( N3 ~3 f5 C% m; s' m
│          │      │  ModifyMe.plg
│          │      │  7 c$ d1 r7 O% R0 e0 ^5 ^
│          │      └─Debug
│          │              ModifyMe.exe
│          │              ModifyMe.ilk% E6 z- I) O/ ], E: t% P
│          │              ModifyMe.obj
│          │              ModifyMe.pch# u7 Q8 A& l& K) Q3 `7 G" _0 L8 \
│          │              ModifyMe.pdb
│          │              vc60.idb+ N5 |$ M# b1 q/ h+ H4 d; S
│          │              vc60.pdb
│          │              ; n6 ]$ |+ D% l2 h7 W% ?! b7 }
│          ├─第11章( V$ D* z$ O9 ^* }6 K4 i5 h
│          │  │  CreateMenu.py& M: z6 H2 ^6 l) Y2 X1 ?
│          │  │  Dialog.py, N8 {$ \1 f$ K: G- A2 E6 I
│          │  │  DialogCmd.py
│          │  │  DllMenu.py+ {4 w# Q( c; Y2 ]% {
│          │  │  DllRes.py
│          │  │  MenuCmd.py
│          │  │  MFCGUI.py9 w5 S& U* h! q  y! m/ `0 ~
│          │  │  PopupMenu.py/ `% t0 Q8 l+ ^# a6 g' Z. p
│          │  │  Res.dll
│          │  │  SimpleDialog.py
│          │  │  UseMenu.py( F& V- C. e/ s
│          │  │  WinGUI.py
│          │  │  
│          │  └─Res7 `  D9 {" i$ Q
│          │      │  ReadMe.txt! ~( c! _6 P& c2 R- V
│          │      │  Res.aps% ~% ^0 I% W) Q6 u/ {. X
│          │      │  Res.clw( v4 ]$ Z% f& K  L+ ~
│          │      │  Res.cpp
│          │      │  Res.def
│          │      │  Res.dsp
│          │      │  Res.dsw
│          │      │  Res.h3 l7 M0 B2 \" ^* C( x* Q
│          │      │  Res.ncb
│          │      │  Res.opt* O5 |' Y) q# U) m9 J' ^0 A( A0 E
│          │      │  Res.plg9 U) P; P. Y6 l9 Z3 ~. n
│          │      │  Res.rc
│          │      │  Resource.h
│          │      │  StdAfx.cpp- R6 R& L' I6 E& ?
│          │      │  StdAfx.h
│          │      │  5 E) @* Y  ]& H" P. T& l+ k
│          │      ├─Debug
│          │      │      Res.dll, d/ j# q- M. }3 T( [1 @8 \
│          │      │      
│          │      └─res3 s* E3 k! R+ ?
│          │              Res.rc2
│          │              ) v& y5 ^' d2 g4 Z2 l
│          ├─第12章
│          │      HelloTkinter.py4 |$ `' X2 K- v! m& j& G
│          │      python.gif" |" ~. M8 n. P7 ?! Q
│          │      TkinterButton.py& c: K- y6 o# |% X, A' g
│          │      TkinterCanvas.py
│          │      TkinterCheck.py
│          │      TkinterColorChooser.py
│          │      TkinterDialog.py$ V  i  j# t: b5 X4 y
│          │      TkinterDraw.py
│          │      TkinterEntry.py
│          │      TkinterFileDialog.py( t( Q' h- L' I! l
│          │      TkinterLabel.py
│          │      TkinterMenu.py
│          │      TkinterMessageBox.py
│          │      TkinterPopupmenu.py
│          │      TkinterRCButton.py
│          │      TkinterSimpleDialog.py. Z4 P# X1 }8 d8 f5 a
│          │      TkinterWindow.py
│          │        C+ g8 C; J0 Y2 c
│          ├─第13章% z1 O9 `* k' D; T
│          │      HellowxPython.py% S2 s. x/ U! y+ x
│          │      res.xrc
│          │      SimpleHello.py
│          │      wxEditor.py
│          │      wxPythonButton.py
│          │      wxPythonButtonEvent.py- l2 `2 Q* _: n, h( a& h
│          │      wxPythonCheckRadio.py) f" r! M( c, e) v  d  m
│          │      wxPythonDialog.py8 |; K9 b* f. p
│          │      wxPythonMenu.py# a# u/ u+ K" x* N4 _( E
│          │      wxPythonMenuEvent.py  F0 v+ E( z1 v  @" v; ?
│          │      wxPythonMessageBox.py5 `1 B2 k* M& [8 g2 x- B; m
│          │      wxPythonPanel.py
│          │      wxPythonPopupMenu.py% N" a; w3 ~3 B( v' X7 }. t
│          │      wxPythonSizer.py& M" ]4 }) W1 u& {6 t* E" {
│          │      wxPythonStandardDialo.py
│          │      wxPythonStatic.py
│          │      wxPythonTextM.py" n5 W$ Z. `3 z  E3 W
│          │      wxPythonTextS.py
│          │      wxPythonXRC.py
│          │      1 b7 }8 b* W- @5 y! D; g
│          ├─第14章
│          │      HelloGTK++.py  a9 k, Y+ U& ^) C; s5 g
│          │      HelloGTK.py9 u/ |& K1 R) y' |# d* M
│          │      PyGTKButton.py
│          │      PyGTKButtonEvent.py& M0 }- i  z" I; G9 F* X  l, \
│          │      PyGTKDialog.py& X- a# r/ a% ]2 v: }' D
│          │      PyGTKEntry.py
│          │      PyGTKFixed.py
│          │      PyGTKGlade.py
│          │      PyGTKLabel.py8 ^4 H8 ?0 f* Q; X8 ^
│          │      PyGTKLabelM.py  f: k* ?% q! ^( H: l2 U+ K  n
│          │      PyGTKLayout.py) q8 @& w/ M' v. [+ I% S
│          │      PyGTKMenu.py
│          │      PyGTKMenuItem.py
│          │      PyGTKMessage.py0 U! I0 A0 K% E+ [
│          │      PyGTKRCbutton.py
│          │      PyGTKStandardDialog.py9 T' x! T& n6 d9 |, G
│          │      PyGTKTextView.py
│          │      PyMenuEvent.py' h* z0 Z2 f. g% Q  {
│          │      res.glade
│          │      
│          ├─第15章) p2 t) A  c" j3 o. E) w1 I6 A9 G/ D
│          │      HelloPyQt.py0 k/ i; u3 J1 x* _+ G+ D9 K2 w/ |
│          │      PyQtButton.py3 o, S% |; I* ~5 a# x4 E1 W2 M
│          │      PyQtButtonEvent.py
│          │      PyQtDialog.py
│          │      PyQtLabel.py' \& F; o) H3 }
│          │      PyQtLayout.py8 @0 k. u* p3 y# L6 k
│          │      PyQtLineEdit.py
│          │      PyQtMenu.py
│          │      PyQtMenuAction.py
│          │      PyQtMessageBox.py% i1 `; n, M* N3 ^' y6 y! O: `
│          │      PyQtRCButton.py1 i/ I# l7 w5 K$ {+ ]
│          │      PyQtRes.py
│          │      PyQtSpacer.py
│          │      PyQtStandarDialog.py
│          │      PyQtTextEdit.py# i9 ^0 k0 _9 Q5 b
│          │      res.ui
│          │      
│          ├─第16章! R" l# S3 t$ s! e% f% q4 V" F
│          │  │  ADO.py
│          │  │  DAO.py
│          │  │  ODBC.py2 d3 V* C8 G2 ~" X; V* Z. `# e. ~
│          │  │  PyMySQL.py$ d, J) X" g- Z
│          │  │  python.mdb
│          │  │  
│          │  └─sqlite3. a* v" O# `) l, x# t5 _' F
│          │          PySqlite.py& L$ B( ~8 H9 v
│          │          python
│          │          sqlite3.exe
│          │          0 j" g6 r7 ~. J: ]6 R
│          ├─第17章# n$ n  d; Z8 \" c6 B
│          │      addmessage.psp
│          │      addmessage.py
│          │      message6 e$ E3 v# l0 _$ l: I
│          │      psptest.asp3 o, w# w0 H# z8 w: ^, b
│          │      pythonasp.py5 h. s  [( ~& b7 Q% r& u
│          │      pythontest.py3 C2 _; q; \% o. D7 [
│          │      show.psp
│          │      show.py, `" A) Y' C& i. j: Y4 u
│          │      submit.html
│          │      submit1.html
│          │      
│          ├─第18章
│          │      client.py
│          │      FileClient.py
│          │      FileServer.py
│          │      gtalk.py; E& X: m0 A6 E) ^
│          │      httpurl.py
│          │      pyftp.py/ W/ `. o# V: G6 P8 y. j$ b
│          │      pypop.py4 B3 w' p1 H$ C+ t! I$ c. G4 v
│          │      pysmtp.py
│          │      server.py2 W) @6 _- h7 }( j- b) ~9 n5 `' j
│          │      : @4 z) l  W1 k, x/ w8 j% F# r4 w
│          ├─第19章
│          │      GetImage.py: C2 Z. u; }' k$ N% |) }5 h" o6 v
│          │      GetWeather.py: J: V5 K. ~$ |$ g6 X% u1 M: a2 p/ l+ c
│          │      pyRSS.py
│          │      SetIE.py
│          │      + [8 _2 V- F/ `6 `' E+ l7 p5 b5 [' C
│          ├─第1章
│          │      HelloPython.py) x) O6 }8 g' w9 a
│          │      & y( u0 B( L5 z$ L6 c) r& H
│          ├─第20章& u1 _9 [( H5 T. _
│          │      pyBinarySearch.py$ B& I2 T% d8 k+ t# |( o! o/ U+ n# L
│          │      pybtree.py7 b4 K+ R0 X( i0 i9 K5 o+ V
│          │      pygraph.py0 z: D9 E, s  l$ p
│          │      pyqueue.py, w9 P1 `, }; b* l7 g1 Y: D
│          │      pySort.py* ]% |. v: h6 _: g. E2 i2 x7 I
│          │      pystack.py! T6 p" W: y4 s  r5 K: D
│          │      pytree.py
│          │      TreeTraversal.py
│          │      
│          ├─第22章9 E: ]! C/ D$ x0 }# ?9 G
│          │  │  pyDirectSound.py
│          │  │  pyMusicPlayer.py
│          │  │  pyOpenGLDraw2D.py/ C4 k$ Z) @" d6 Y9 G
│          │  │  pyOpenGLDraw3D.py
│          │  │  pyOpenGLText.py$ S9 f: m2 R* v
│          │  │  pyOpenGLTexture.py5 u; U, k3 S0 G* }4 `- g
│          │  │  pyOpenGLWindow.py
│          │  │  python.bmp
│          │  │  
│          │  └─pyGame/ m/ @8 P7 }6 {+ d
│          │      │  pyGame.py4 W/ X4 v4 u1 {
│          │      │  3 R0 V; A# R* ?3 d2 q( L% |
│          │      └─image
│          │              0.gif
│          │              1.gif+ d% S! S" N* G$ O9 G
│          │              2.gif  J. V- G0 S" i7 ]5 j2 s
│          │              exit.gif5 v" T, @5 l7 R5 d
│          │              o.gif6 G3 n$ U; U- y$ ~( Z9 X3 G3 R
│          │              p.gif" l, M& l, W! b, ~  [- E; t
│          │              pyGame.py
│          │              start.gif! f& s( ~( \& M7 m! j* J
│          │              title.gif6 R/ E; O8 Y4 i1 ^- J
│          │              u.gif
│          │              vs.gif* @, T& S& s* M- v& x0 |
│          │              
│          ├─第23章+ {' h4 D; M6 |. \* g) d( B  a
│          │      pyImageAddLogo.py
│          │      pyImageConv.py
│          │      pyImageThumb.py
│          │      " F! x: p9 S& ?; j
│          ├─第2章
│          │      Chinese.py
│          │      + h1 J, l- A0 V6 l# H
│          ├─第4章. E; T' l" x8 v( G6 l
│          │  │  compile.py
│          │  │  mymodule2.py+ a/ g' V5 D# I" n
│          │  │  mymodule2.pyc
│          │  │  usemodule.py, U! E% {1 r$ ~% F+ ~+ g
│          │  │  usemodule.pyc
│          │  │  usemodule2.py
│          │  │  * i6 ?8 {+ \3 _- I, A0 V; Y
│          │  └─module
│          │      │  mymodule.py" ^4 M' R$ j4 b' Y  k# F4 ~
│          │      │  mymodule.pyc- b9 g$ s4 ]& \* v, l8 r) g# J
│          │      │  __init__.py
│          │      │  __init__.pyc% M9 ~! ]/ ^/ U; N' }/ B
│          │      │  
│          │      └─B
│          │              mymodule.py% i/ {- E1 t4 T0 ?  ?7 B
│          │              mymodule.pyc
│          │              __init__.py6 h" U2 U3 H. s  c' U/ ~& v7 I7 O
│          │              __init__.pyc
│          │              
│          ├─第5章
│          │      GetFunction.py
│          │      
│          ├─第6章) I( l( ~, w$ A, n. f* M  \5 v
│          │      MyList.py
│          │      MyList.pyc
│          │      UseMyList.py
│          │      
│          ├─第7章
│          │      debug.py2 I: d& ~2 K* J/ s+ `% D& N. \
│          │      debug.pyc
│          │      prime.py
│          │      
│          ├─第8章" \3 c6 g1 F' W0 G3 l& Q
│          │  ├─BoostPython
│          │  │  │  BoostPython.cpp! U! L3 K0 ~, W7 p3 y
│          │  │  │  BoostPython.dsp
│          │  │  │  BoostPython.dsw$ U  Y& L* L( T1 }6 D
│          │  │  │  BoostPython.ncb0 ]! _& W! r9 O, A. f
│          │  │  │  BoostPython.opt( A& T4 W! O1 V; n& w. s2 S
│          │  │  │  BoostPython.plg
│          │  │  │  . W& F9 E8 P; \/ g
│          │  │  ├─Debug
│          │  │  └─Release
│          │  │          BoostPython.exe2 Z2 u$ {( `2 R( O( c" t$ v+ R( I
│          │  │          boost_python.dll; ^/ a" V3 F  G* F3 ^  O# C: [
│          │  │          pytest.py# ~1 ?6 \4 e/ z! ]; g5 z
│          │  │          pytest.pyc' z$ l: b. V9 P  V3 a# Q
│          │  │          " p6 s0 I( z/ b3 ^
│          │  ├─Embed
│          │  │  │  Embed.c/ ^6 A; p2 ^2 o
│          │  │  │  Embed.dsp8 R; e- ?" r9 b; n' X
│          │  │  │  Embed.dsw
│          │  │  │  Embed.ncb
│          │  │  │  Embed.opt1 p8 y. I& R7 J& E8 r+ c- a* z; F
│          │  │  │  Embed.plg
│          │  │  │  , y' K. G' I; R6 P
│          │  │  ├─Debug
│          │  │  └─Release
│          │  │          Embed.exe6 m$ O- }3 }/ Y
│          │  │         
│          │  ├─EmbPython
│          │  │  │  EmbPython.c
│          │  │  │  EmbPython.dsp/ e- O6 F: N" f& T8 ^+ |1 m
│          │  │  │  EmbPython.dsw4 M& `: @7 s( I+ z& I1 @: \- O& `
│          │  │  │  EmbPython.ncb# ^$ D" i* f4 W* `' c
│          │  │  │  EmbPython.opt, M. t! u* n( `* h2 D' a
│          │  │  │  EmbPython.plg
│          │  │  │  
│          │  │  ├─Debug& `7 g& f. t" T6 Q+ O; y' z2 R
│          │  │  └─Release
│          │  │          EmbPython.exe
│          │  │          pytest.py
│          │  │          pytest.pyc( U) |2 C, }2 ]9 l& ]. k  M, y/ Y
│          │  │          ) V# z- d% W" E
│          │  ├─myext9 p( O8 p+ F: _: h
│          │  │  │  myext.c
│          │  │  │  myext.dsp& r  [; L: Y" }$ \
│          │  │  │  myext.dsw
│          │  │  │  myext.ncb5 s* G9 C$ M8 F8 X* Q! K
│          │  │  │  myext.opt5 r  W* @4 I( H- H7 d3 V
│          │  │  │  myext.plg
│          │  │  │  * b' n4 L* x: {" o. B9 n
│          │  │  ├─Debug, j/ M9 k. k5 B' b: b. l, T
│          │  │  └─Release
│          │  │          myext.pyd# y$ P6 ~" b) w, h! p
│          │  │          usemyext.py4 n+ P% n1 y0 O* K) \! O) z
│          │  │         
│          │  ├─myswig, v3 x2 g  X5 C& Z4 x4 W. K
│          │  │  │  myswig.c  m$ N. D8 i# i9 r5 P% r% }7 @0 N
│          │  │  │  myswig.dsp
│          │  │  │  myswig.dsw) H$ C, b8 C1 `( b2 k. O
│          │  │  │  myswig.i7 z' `2 o2 @; X: n- `7 W5 v4 {
│          │  │  │  myswig.ncb/ O( C/ A. S# W6 Q
│          │  │  │  myswig.opt
│          │  │  │  myswig.plg
│          │  │  │  myswig.py! U) P% \7 g" Y* w5 @  ]
│          │  │  │  myswig.pyc
│          │  │  │  myswig_wrap.c
│          │  │  │  use.py' i2 M5 }% P; F" F7 d; t
│          │  │  │  _myswig.pyd
│          │  │  │  . E3 ~0 X! r- ]6 l$ e3 D7 z
│          │  │  ├─Debug
│          │  │  └─Release  z* F  U3 I0 x; \) ]
│          │  ├─Pyrex7 x2 D7 M5 a  i* f, n7 W: [
│          │  │  │  pyrexc.py
│          │  │  │  test.c
│          │  │  │  test.pyx
│          │  │  │  , ?% g! H, `) k) h+ o
│          │  │  └─test
│          │  │      │  resource.h; t# H& K( |& U6 m7 G; Z. _
│          │  │      │  test.c( b5 u4 M1 W: M9 @; P
│          │  │      │  test.dsp$ W. T# C5 F3 l
│          │  │      │  test.dsw+ A( t! i9 Q5 O+ A
│          │  │      │  test.ncb& f4 S1 D" F, m" n* y2 d
│          │  │      │  test.opt7 _& j  Q; z( Q3 ^
│          │  │      │  test.plg
│          │  │      │  9 z6 b& P9 Z; k! z5 _2 X9 M9 ^
│          │  │      ├─Debug  \2 l& k" ]4 w
│          │  │      └─Release" R& B  x4 H' _+ C# D
│          │  │              test.pyd
│          │  │              3 C. f/ i6 \5 d7 O3 q3 b' m- w
│          │  ├─Pyste
│          │  │      num.cpp
│          │  │      Num.h
│          │  │      world.pyste8 Y2 J( N. b' X, G/ A6 M( R  L
│          │  │      ( o" B( O6 [; H* N6 w4 W& {5 {. ~' `
│          │  ├─UseMFC
│          │  │  │  Input.cpp) j7 o7 Q1 G- ^" J0 |% ?: e' g
│          │  │  │  Input.h; ~5 I" `) d3 ^5 U
│          │  │  │  ReadMe.txt
│          │  │  │  Resource.h. g. E  Y; C7 Q3 o: o' N' E
│          │  │  │  StdAfx.cpp
│          │  │  │  StdAfx.h
│          │  │  │  UseMFC.aps
│          │  │  │  UseMFC.clw
│          │  │  │  UseMFC.cpp& |: q( \& _1 e, C
│          │  │  │  UseMFC.def* Y+ N  a8 a8 X
│          │  │  │  UseMFC.dsp
│          │  │  │  UseMFC.dsw
│          │  │  │  UseMFC.h
│          │  │  │  UseMFC.ncb
│          │  │  │  UseMFC.opt
│          │  │  │  UseMFC.plg% Z3 M. l6 k7 x: A; X) F: I
│          │  │  │  UseMFC.rc
│          │  │  │  
│          │  │  ├─Debug1 G, U6 L6 m* a& }( A$ M/ t
│          │  │  ├─Release
│          │  │  │      UseMFC.py( r! s% l$ z( O2 ~2 B4 x2 d8 _6 D- [
│          │  │  │      UseMFC.pyd, N& N- t4 D' U; S& ]+ ^
│          │  │  │      ; `4 t5 r" L+ p. J7 C
│          │  │  └─res  _, O) Y$ Q. B( j4 f% c
│          │  │          UseMFC.rc2
│          │  │          2 }+ {; v% H# U4 O- [
│          │  └─useSWIG
│          │      │  use.py
│          │      │  useSWIG.c8 @+ H5 Z% H5 M# `+ b+ g
│          │      │  useSWIG.dsp
│          │      │  useSWIG.dsw
│          │      │  useSWIG.i) W$ l1 u* \2 L1 Y/ j, g' F
│          │      │  useSWIG.ncb. e, M* B7 y/ a) n) e7 A& ^/ l
│          │      │  useSWIG.opt
│          │      │  useSWIG.plg
│          │      │  useSWIG.py; O* }) b  w7 k) b) w
│          │      │  useSWIG.pyc' O9 l4 X1 J5 o7 r( O: O
│          │      │  useSWIG_wrap.c+ x" k/ R% g% a* q
│          │      │  _useSWIG.pyd% O( c5 @5 o1 m2 j# r1 b
│          │      │  0 k9 r9 _4 ^, G$ [
│          │      ├─Debug
│          │      └─Release
│          └─第9章
│                  event.py
│                  MP_MC.py0 d4 e" h0 S; C3 t
│                  P_C.py* _) W  J4 l! ~2 b
│                  syn.py
│                  S_P_C.py
│                  threaddaemon.py
│                  ' Z( X; L( u" o1 S- r9 E: K
├─07.Python开发技术详解27集【压缩后580M】6 a, o9 x% `4 L' @% ?6 S1 u6 {
│  │  Python开发技术详解-内容.png
│  │  Python开发技术详解-电子书.pdf
│  │  Python开发技术详解-预览.jpg
│  │  
│  ├─Python开发技术详解-视频-A
│  │      ch01.wmv
│  │      ch02.wmv1 N' P' i9 g5 X' Z/ [
│  │      ch03.wmv$ e0 r5 R! S% S7 {
│  │      ch04.wmv
│  │      ch05.wmv
│  │      ch06.wmv
│  │      ch07.wmv6 d  [' V( R$ Z. V# u9 X
│  │      ch08.wmv* u5 P( M  Q1 J8 u/ [
│  │      ch09.wmv4 q' z5 T; o) E$ ~3 n" r% J+ @
│  │      ch10.wmv1 H  ~2 y& |6 @- R7 n. P) C
│  │      ch11.wmv: `2 B" B% p- W% ^
│  │      ch12.wmv0 n$ e/ U6 n, ?) s3 ~
│  │      ( S  W, k6 ~2 c" ]7 Q) C5 t
│  └─Python开发技术详解-视频-B" _$ P6 E' q; r9 O
│          ch13.wmv
│          ch14.wmv
│          ch15.wmv/ f) E+ T5 W" w/ O0 [
│          ch16.wmv$ E% p: V& O* _( D  P& a  u6 ^
│          ch17.wmv
│          ch18.wmv' g9 ~6 B1 ?( z1 J' N- Y$ O4 ^
│          ch19.wmv
│          ch20.wmv
│          ch21.wmv
│          ch22.wmv
│          ch23.wmv
│          ch25.wmv
│          ch26.wmv
│          ch27.wmv
│          2 f% ~! v. f; H! E& Z
├─08.Python灰帽编程【压缩后80M】
│  │  Python灰帽编程-内容.png
│  │  Python灰帽编程-预览.jpg
│  │  # _7 l& Z3 Q" j3 M# _
│  ├─Python灰帽编程-A1 m8 @" Z; ?/ E
│  │  ├─Python灰帽编程1+ Q/ x7 p* T5 V  d7 ^
│  │  │      python灰帽编程1.avi
│  │  │      2 x( }; K1 y9 z* p7 J/ w
│  │  └─Python灰帽编程2
│  │          2.1.py
│  │          python灰帽编程2.ppt
│  │          python灰帽编程2多线程端口扫描器.avi7 I# b( T3 K9 f& i& j1 i/ |* f
│  │          ( }2 U" W4 R. H$ _& v* e3 E
│  └─Python灰帽编程-B
│      ├─Python灰帽编程3
│      │  │  3.1.py, m$ P5 q% m& N, }. A2 v
│      │  │  3.2.py
│      │  │  3.3.py
│      │  │  ip.txt, x5 X  H- d% b0 W: ~
│      │  │  python灰帽编程3.ppt$ c5 ]' Y: Z& U
│      │  │  python灰帽编程3IP段端口扫描.exe' l6 B* P7 ?9 n  T5 ?
│      │  │  ! O8 P9 s0 X" F" S+ ]
│      │  └─TCPSM21
│      │      │  21.jpg" T, e# G! z: A* I- j
│      │      │  msado15.tlh
│      │      │  msado15.tli$ f) J+ H0 f( ~
│      │      │  ReadMe.txt
│      │      │  Resource.h2 }, ^( s  ]( s$ Z
│      │      │  StdAfx.cpp' A: |' b2 H1 q% X  E
│      │      │  StdAfx.h/ G% ~1 r' ~" I/ P: _: a1 q$ A4 M
│      │      │  T-SQL.h
│      │      │  TCP21.clw: w6 ?; G6 D: |% u" m
│      │      │  TCP21.cpp5 f5 y5 D) k- B
│      │      │  TCP21.dsp
│      │      │  TCP21.dsw
│      │      │  TCP21.h
│      │      │  TCP21.plg
│      │      │  TCP21.positions
│      │      │  TCP21.rc" y' ~9 Y. I) Y
│      │      │  新建文本文档.txt
│      │      │  & M1 ]( E  ^. [4 O4 d2 d; i. b0 l
│      │      └─Debug" n1 ]0 N- d6 m& Q
│      │              IP.ini' p+ K$ G$ Q+ N6 @5 `
│      │              Server.ini$ q& `4 P! B! b  q3 U5 \5 `5 i
│      │              
│      └─Python灰帽编程4
│              4.1.py$ X% }, r; b: k# \. ^" p8 {, R
│              4.2.py) j: k/ W- P/ n6 U
│              admin.txt
│              password.dic
│              python灰帽编程4.ppt6 R7 S, B& R  T
│              username.dic5 U" h6 m0 {. p+ r% L$ x5 M
│              第四课  生成字典(密码本).exe
│              
├─09.Python视频教程[中谷]【压缩后1.2G】( ~7 M" v1 o7 z, z1 Q
│  │  Python视频教程[中谷]-内容.png
│  │  Python视频教程[中谷]-预览.jpg
│  │  
│  ├─Python视频教程[中谷]-A+ L  l2 d( t4 w" ^* H
│  │      01-Python介绍-走进Python的世界.flv& Z0 r# c/ k% x8 H4 j; E. g* _. \- l5 m
│  │      02-Python介绍-开始编程吧.flv
│  │      03-Python基本语法-变量.flv
│  │      04-Python基本语法-运算符和表达式.flv, Y; U( k/ C! y  d- c
│  │      05-Python数据类型-数字与字符串.flv" i2 `' D4 t+ n' f8 N1 P
│  │      06-Python数据类型-序列类型(元组).flv
│  │      07-Python数据类型-序列类型(列表).flv
│  │      08-Python数据类型-序列类型(字典).flv
│  │      09-Python流程控制-分支结构if-else.flv
│  │      10-Python流程控制-逻辑符.flv
│  │      11-Python流程控制-分支结构switch.flv
│  │      12-Python流程控制-循环结构for.flv
│  │      13-Python流程控制-循环控制.flv6 S: N1 g( O/ _' D6 x6 y
│  │      14-Python流程控制-遍历.flv( t& r1 H7 ]; f. I
│  │      15-Python流程控制-循环结构while.flv( b+ }9 t& t. V& v6 q. c
│  │      
│  ├─Python视频教程[中谷]-B
│  │      16-Python函数-定义和调用.flv. E& c5 \* {1 K  x1 S" X  h
│  │      17-Python函数-形参实参默认参数.flv' a+ S. _. k9 L5 l7 |
│  │      18-Python函数-变量作用域.flv
│  │      19-Python函数-返回值.flv) O. s' Z/ \- v2 R
│  │      20 Python函数-冗余参数.flv+ L4 C. f0 i. `" `/ N
│  │      21-Python函数-Lambda表达式.flv
│  │      22-Python函数-模块和包.flv
│  │      23-Python内建函数-1.flv" d3 y' a4 y% v8 A
│  │      24-Python内建函数-2.flv# |6 l5 c4 R* f% `* b6 p6 D
│  │      25-Python内建函数-3.flv
│  │      26-Python正则表达式-1.flv/ ~$ |$ `4 ~" Z! b9 h
│  │      27-Python正则表达式-2.flv. j6 {1 A0 ~. C2 V! y8 P3 g  Y
│  │      28-Python正则表达式-3.flv- p0 @3 |- V) U! I. a
│  │      29-Python正则表达式-4.flv
│  │      30-Python正则表达式-爬虫.flv
│  │      
│  └─Python视频教程[中谷]-C3 X# v* Z+ }! @9 n7 H' R# X
│          31-Python文件处理-文件读写.flv
│          32-Python文件处理-文件对象.flv" b' h: E; J0 v7 I  |
│          33-Python文件处理-OS模块.flv
│          34-Python文件处理-目录遍历.flv
│          35-Python的面向对象编程-定义类-对象-属性.flv
│          36-Python的面向对象编程-定义类-对象-属性2.flv8 W' e7 _& ~( `0 |
│          37-Python的面向对象编程-定义类-方法.flv* Y+ `2 M* Q' l# j3 T7 ~3 m( l  d8 q
│          38-Python的面向对象编程-定义类的构造和析构方法.flv$ [7 j6 q4 s7 X# E" O+ r
│          39-Python的面向对象编程-对象的属性.flv% c4 A6 X" ?* H2 |7 q! S  C3 O0 D
│          40-Python的面向对象编程-对象的继承.flv
│          41-Python对内存的使用-深拷贝和浅拷贝.flv
│          42-Python异常处理.flv
│          43-Python和网络编程.flv" Z& k# j1 y1 H' a4 y
│          44-MySQLdb.flv
│          45-wxPython.flv% S' B* x; U' C# ~$ V7 a- ^- @
│          9 ~" V/ d( l9 m* I+ }' t$ [) ~  T
├─10.播布客波罗蜜多老师-Python之旅21集【压缩后220M】- A! s2 m/ \( F. N* F0 ?2 ~
│  │  播布客波罗蜜多老师-Python之旅-内容.png) P. t# d* v3 X( B% d* n
│  │  播布客波罗蜜多老师-Python之旅-预览.jpg
│  │  $ C* y% K' f( p  m! _) g
│  ├─播布客波罗蜜多老师-Python之旅-A
│  │      Python入门指南 2.5b.pdf1 ~2 S7 Q' M0 ]- b
│  │      001Python介绍.swf+ f0 ^3 @. u! ~: U  x7 e& J
│  │      002Python对象的类型.swf5 w# y1 [/ [0 G2 O
│  │      003Python的运算符与用法.swf* `, Q* Y3 K/ b9 o
│  │      004Python的运算符与用法.swf
│  │      005Python的字符串类型.swf$ x. s! i8 a- ?* d
│  │      006Python的字符串类型.swf; j' e# r. ^2 l% Z) H
│  │      007Python的字符串类型.swf. l5 {& Q0 g1 A; M' F, r- N
│  │      008Python的字符串类型.swf) t' u* O+ f  b9 m& t, z
│  │      009Python的字符串类型.swf
│  │      010字符串示例.swf
│  │      011回顾总结.swf1 S% A' d4 V' @
│  │      
│  └─播布客波罗蜜多老师-Python之旅-B# A0 n1 F/ N1 Z; ~& {* I( e9 l) I
│          012列表的使用.swf
│          013列表的使用.swf
│          014列表的高级应用.swf
│          015列表的高级应用.swf
│          016列表的高级应用.swf% Q8 n/ ]- F8 [3 Q3 t* K
│          017列表的高级应用示例.swf& l4 Q$ J+ P0 F9 w: {, H2 S7 A9 J6 j6 G# [
│          018字典的访问.swf
│          019字典的访问.swf* E4 _" K+ [- f, I' J3 T$ g
│          020字典的常用方法.swf6 x& S, b. V0 w7 A
│          021字典的排序与复制.swf6 d0 f) N# `0 `* ]% w. _
│          % B2 d. q- C. F; u' U
├─11.Python入门基础视频教程[智普]【压缩后1.1G】: `( A1 G* b6 ]- o
│  │  Python入门基础视频教程[智普]-内容.png, Z' y8 y; I/ C
│  │  Python入门基础视频教程[智普]-预览.jpg
│  │  
│  ├─Python入门基础视频教程[智普]-A/ p' ]* [! M- x& g
│  │      1 Windows下Python开发环境的安装与基本使用.wmv" \1 M0 ?' g) \& K& Y
│  │      2 Python程序基本架构.mp4: |: U  v1 o$ g
│  │      3 Python基本输入输出语句.mp4# @1 K& G* Z: M! Z7 L& o3 i
│  │      4 Python变量解析.mp4
│  │      5.1 Python函数库分类及函数标准库示例.mp4
│  │      5.2 Python使用第三方函数库及简单网页爬虫示例.mp4, n% E, U  z# f' ?- V
│  │      5.3.1 Python自定义函数基础:有形参和无形参解析.mp41 B* W0 a9 {5 K* ~6 L
│  │      5.3.2 Python自定义函数返回值:单返回值和多返回值问题.mp4
│  │      5.3.3 Python自定义函数参数预定义值问题解析.mp47 H1 W& ~  x# \& h, ?: Z8 s* [
│  │      5.3.4 Python函数实参赋值顺序问题.mp4
│  │      6.1 if分支语句.mp40 {. U7 I: @/ u6 X
│  │      6.2 if分支语句表达式构造.mp43 t6 w7 C% `: j' v0 ~- b4 l
│  │      7.1 循环体While基础.mp4
│  │      7.2 while网络刷博器爬虫.mp4
│  │      8.1 循环体for基础.mp4
│  │      8.2 循环体for遍历文件和元组.mp45 e" C3 c! b) Q5 N
│  │      
│  └─Python入门基础视频教程[智普]-B1 l/ N3 N5 d% p
│          10.1 Python文件基础.mp4' Q% f7 Z8 E( l' t; u" L
│          10.2 Python文件读操作基础视频.mp4$ B4 b( {. p+ U+ A' H
│          10.3 Python文件写操作基础视频.mp4/ _* A8 j% a2 L- K' u  P
│          10.4 文件的格式化写入.mp4. B, l9 X+ k: o6 P& `$ Q1 `
│          10.5.1 while循环体与文件.mp4' ~4 c0 K: i6 W
│          10.5.2 for循环体与文件(迭代器解析).mp44 L$ p4 O, {/ a$ o& D4 P" J  U  b7 V
│         
├─12.Python脚本视频教程(Python Scripting in Cinema4D)【压缩后750M】) U" n: r& L% Y( e$ C2 r
│  │  Python Scripting in Cinema4D-内容.png
│  │  Python Scripting in Cinema4D-预览.jpg: B- s" r- c* L' I: B- ?) E" l
│  │  
│  ├─Python Scripting in Cinema4D-A
│  │      c4d208-class01.mp4
│  │      c4d208-class02.mp4" A" Q7 E* ]3 J+ j! V% P6 }
│  │      c4d208-class03.mp4$ ?) A6 @9 g. Q1 Z
│  │      c4d208-class04.mp4
│  │      c4d208-class05.mp4
│  │      
│  └─Python Scripting in Cinema4D-B2 Q) t& |! b. i
│          project files.rar* ^/ @0 k' K  k5 y# w
│          c4d208-class06.mp4
│          c4d208-class07.mp47 O* ~" K: @& {
│          c4d208-class08.mp4# O9 a4 {" W2 s. e9 U! z' q* @2 h
│          c4d208-class09.mp4
│          c4d208-class10.mp4
│          & V. `# l; U' Q" [
├─Python教程5 j5 e* g, R5 h+ V
│      Python入门基础视频教程 01Windows下Python开发环境的安装与基本使用.wmv
│      Python入门基础视频教程 02Python程序基本架构.mp45 c3 t& g/ _& X5 ~. V2 [
│      Python入门基础视频教程 03Python基本输入输出语句.mp42 P" }! X2 o4 K, U' g
│      Python入门基础视频教程 04Python变量解析.mp4
│      Python入门基础视频教程 0501 Python函数库分类及函数标准库示例.mp4! j% _6 {. T8 F8 j: C* Z' _
│      Python入门基础视频教程 0502 Python使用第三方函数库及简单网页爬虫示例.mp4' D" H% J( P0 P' G. x* F% e# H
│      Python入门基础视频教程 050301 Python自定义函数基础:有形参和无形参解析.mp44 Z; `  d! v1 t: c& o1 ]
│      Python入门基础视频教程 050302 Python自定义函数返回值:单返回值和多返回值问题.mp48 B- s* }$ q: P
│      Python入门基础视频教程 050303 Python自定义函数参数预定义值问题解析.mp4
│      Python入门基础视频教程 050304 Python函数实参赋值顺序问题.mp4
│      Python入门基础视频教程 0601 if分支语句.mp4' }/ `6 s/ y3 I+ K, \: j
│      Python入门基础视频教程 0602 if分支语句表达式构造.mp4/ h# X) N- t: E- \
│      Python视频教程之入门基础篇  1001 Python文件基础.mp49 d: f5 G- D  g- S# h/ ]. J. p
│      Python视频教程之入门基础篇  1002 Python文件读操作基础视频.mp4: z" D" t# ~7 ~* s
│      Python视频教程之入门基础篇  1003 Python文件写操作基础视频.mp4- e( z! d, Z5 r0 p* K& h
│      Python视频教程之入门基础篇  1004 文件的格式化写入.mp4* T/ j* x7 h+ m- |( P9 S7 \* S
│      Python视频教程之入门基础篇  100501 while循环体与文件.mp4
│      Python视频教程之入门基础篇 0701循环体While基础.mp4: s! E2 |# a5 v7 |" X
│      Python视频教程之入门基础篇 0702while网络刷博器爬虫.mp4
│      Python视频教程之入门基础篇 0801循环体for基础.mp4
│      Python视频教程之入门基础篇 0802循环体for遍历文件和元组.mp4. h/ {8 T$ M- a- F, ?! p( V  E
│      Python视频教程之入门基础篇 100502 for循环体与文件(迭代器解析).mp4( k' t/ T8 M8 x9 ?1 T: o. w  y
│      * x* B% q) u* @+ `% ~
├─中谷教育-Python视频教程(完整版)
│      中谷教育-Python视频教程-01-走进python.flv
│      中谷教育-Python视频教程-02-开始编程吧.flv
│      中谷教育-Python视频教程-03-变量.flv! q6 p, C- c3 b+ b
│      中谷教育-Python视频教程-04-运算符-表达式.flv
│      中谷教育-Python视频教程-05-数据类型-数字-字符串.flv% y; K' |" O9 z( X3 v5 J
│      中谷教育-Python视频教程-06-元组.flv
│      中谷教育-Python视频教程-07-列表.flv
│      中谷教育-Python视频教程-08-字典.flv# z* c7 x6 `0 R5 D* Q8 E
│      中谷教育-Python视频教程-09-流程控制-if-else.flv
│      中谷教育-Python视频教程-10-流程控制-逻辑符.flv
│      中谷教育-Python视频教程-11-流程控制-for.flv
│      中谷教育-Python视频教程-12-流程控制-遍历序列及字典.flv
│      中谷教育-Python视频教程-13-流程控制-循环控制.flv
│      中谷教育-Python视频教程-14-流程控制-while.flv: Q0 f/ Z+ S1 E! w. i. f4 H
│      中谷教育-Python视频教程-15-函数-定义和调用.flv- ^3 x+ F) T. r2 e5 C
│      中谷教育-Python视频教程-16-函数-形参实参默认参数.flv
│      中谷教育-Python视频教程-17-函数-变量作用域.flv
│      中谷教育-Python视频教程-18-函数-return-返回值.flv, Y: ~; R3 r. |* R. j
│      中谷教育-Python视频教程-19-函数-冗余参数.flv
│      中谷教育-Python视频教程-20-函数-lambda-匿名函数.flv" e# |/ v- E/ w) Q! j
│      中谷教育-Python视频教程-21-Switch实现.flv* a; G: l* E5 N% s6 n
│      中谷教育-Python视频教程-22-内建函数-1.flv/ c8 s6 B& L0 g7 B5 ^5 |: j
│      中谷教育-Python视频教程-23-内建函数-2-字符串处理.flv8 T; _/ y$ A, h' q. K1 b, Z
│      中谷教育-Python视频教程-24-内建函数-3-序列处理.flv
│      中谷教育-Python视频教程-25-包和模块.flv" K! H+ a$ R* ~6 a% Z1 y, r
│      中谷教育-Python视频教程-26-正则表达式-初识.flv2 L' N) @8 S8 m6 H& F6 k' l
│      中谷教育-Python视频教程-27-正则表达式-元字符.flv
│      中谷教育-Python视频教程-28-正则表达式-常用函数.flv
│      中谷教育-Python视频教程-29-正则表达式-re属性-分组.flv
│      中谷教育-Python视频教程-30-爬虫.flv) \5 L7 Z* ~6 \. a; U' Q6 U
│      中谷教育-Python视频教程-31-深拷贝-浅拷贝.flv
│      中谷教育-Python视频教程-32-文件-1-文件读写.flv# }7 o. Z% s' L4 ?5 W
│      中谷教育-Python视频教程-33-文件-2-文件对象的方法.flv$ h! O5 |2 ~2 F8 F7 M- y
│      中谷教育-Python视频教程-34-文件-3-OS模块.flv
│      中谷教育-Python视频教程-35-文件-4-目录遍历.flv5 m7 [  l! n! A9 F: Q1 N! G
│      中谷教育-Python视频教程-36-异常处理.flv

游客, 本资源需向作者支付 20金钱 才能浏览下载 支付

温馨提示:---请放心注册,资源都有!如回复后还是看不到隐藏内容,请重新刷新页面即可!---
1、在论坛里发表的文章或者资源仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关。
2、论坛的所有内容资源都不保证其准确性,有效性,时间性。阅读本站内容因误导等因素而造成的损失本站不承担连带责任。
3、当政府机关依照法定程序要求披露信息时,论坛均得免责。
4、若因线路及非本站所能控制范围的故障导致暂停服务期间造成的一切不便与损失,论坛不负任何责任。
5、本站所有资源都收集于互联网或网友自行分享,本站不具备鉴别能力,如侵犯到你的权益请点击《侵权投诉》
6、本站为非营利性站点,所有资源均是网上搜集或网友自行分享私下交流学习之用,任何涉及商业盈利目的均不得使用,任何涉及到非法用途,严禁使用!!否则产生的一切后果将由您自己承担!本站仅仅提供一个观摩学习的环境,将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后24小时内删除。若无意中侵犯到您的版权利益,敬请来信联系我们。我们会在收到信息三天内给予处理
137zw.com IT学习站致力于免费提供精品的java技术教程和python技术教程,CCNA书籍/资料/CCNP书籍/资料教程/CCIE书籍/资料/H3C学习/认证/一级建造师考试/微软学习/认证/包括基础教程和高级实战教程,同时也提供分享网站源码下载和互联网相关一系列的技术教程,我们想做的就是让知识分享更有价值!(IT学习站官方唯一域名地址:www.137zw.com 请谨防假冒网站!)本站所有资源全部收集于互联网或网友自行分享,分享目的仅供大家学习与参考,如无意中侵犯您的合法权益,请联系本站管理员进行删除处理!
回复

使用道具 举报

换即势 | 显示全部楼层 发表于: 2019-10-15 21:46:32
换即势 发表于: 2019-10-15 21:46:32 | 显示全部楼层
很多java教程相当值
137zw.com IT学习站致力于免费提供精品的java技术教程和python技术教程,CCNA书籍/资料/CCNP书籍/资料教程/CCIE书籍/资料/H3C学习/认证/一级建造师考试/微软学习/认证/包括基础教程和高级实战教程,同时也提供分享网站源码下载和互联网相关一系列的技术教程,我们想做的就是让知识分享更有价值!(IT学习站官方唯一域名地址:www.137zw.com 请谨防假冒网站!)本站所有资源全部收集于互联网或网友自行分享,分享目的仅供大家学习与参考,如无意中侵犯您的合法权益,请联系本站管理员进行删除处理!
回复

使用道具 举报

ai2017 | 显示全部楼层 发表于: 2019-10-15 21:47:33
ai2017 发表于: 2019-10-15 21:47:33 | 显示全部楼层
沙发!沙发!
137zw.com IT学习站致力于免费提供精品的java技术教程和python技术教程,CCNA书籍/资料/CCNP书籍/资料教程/CCIE书籍/资料/H3C学习/认证/一级建造师考试/微软学习/认证/包括基础教程和高级实战教程,同时也提供分享网站源码下载和互联网相关一系列的技术教程,我们想做的就是让知识分享更有价值!(IT学习站官方唯一域名地址:www.137zw.com 请谨防假冒网站!)本站所有资源全部收集于互联网或网友自行分享,分享目的仅供大家学习与参考,如无意中侵犯您的合法权益,请联系本站管理员进行删除处理!
回复

使用道具 举报

嘟嘟嘟2017 | 显示全部楼层 发表于: 2019-10-15 21:49:26
嘟嘟嘟2017 发表于: 2019-10-15 21:49:26 | 显示全部楼层
沙发!沙发!
137zw.com IT学习站致力于免费提供精品的java技术教程和python技术教程,CCNA书籍/资料/CCNP书籍/资料教程/CCIE书籍/资料/H3C学习/认证/一级建造师考试/微软学习/认证/包括基础教程和高级实战教程,同时也提供分享网站源码下载和互联网相关一系列的技术教程,我们想做的就是让知识分享更有价值!(IT学习站官方唯一域名地址:www.137zw.com 请谨防假冒网站!)本站所有资源全部收集于互联网或网友自行分享,分享目的仅供大家学习与参考,如无意中侵犯您的合法权益,请联系本站管理员进行删除处理!
回复

使用道具 举报

nzb37618 | 显示全部楼层 发表于: 2019-10-15 21:51:05
nzb37618 发表于: 2019-10-15 21:51:05 | 显示全部楼层
资源不错!  编程教程 lol
137zw.com IT学习站致力于免费提供精品的java技术教程和python技术教程,CCNA书籍/资料/CCNP书籍/资料教程/CCIE书籍/资料/H3C学习/认证/一级建造师考试/微软学习/认证/包括基础教程和高级实战教程,同时也提供分享网站源码下载和互联网相关一系列的技术教程,我们想做的就是让知识分享更有价值!(IT学习站官方唯一域名地址:www.137zw.com 请谨防假冒网站!)本站所有资源全部收集于互联网或网友自行分享,分享目的仅供大家学习与参考,如无意中侵犯您的合法权益,请联系本站管理员进行删除处理!
回复

使用道具 举报

醉叶舞愁红 | 显示全部楼层 发表于: 2019-10-15 21:53:09
醉叶舞愁红 发表于: 2019-10-15 21:53:09 | 显示全部楼层
专门注册了正式会员,支持一下啦
137zw.com IT学习站致力于免费提供精品的java技术教程和python技术教程,CCNA书籍/资料/CCNP书籍/资料教程/CCIE书籍/资料/H3C学习/认证/一级建造师考试/微软学习/认证/包括基础教程和高级实战教程,同时也提供分享网站源码下载和互联网相关一系列的技术教程,我们想做的就是让知识分享更有价值!(IT学习站官方唯一域名地址:www.137zw.com 请谨防假冒网站!)本站所有资源全部收集于互联网或网友自行分享,分享目的仅供大家学习与参考,如无意中侵犯您的合法权益,请联系本站管理员进行删除处理!
回复

使用道具 举报

再见拉登揪 | 显示全部楼层 发表于: 2019-10-15 21:56:41
再见拉登揪 发表于: 2019-10-15 21:56:41 | 显示全部楼层
谢谢管理员
137zw.com IT学习站致力于免费提供精品的java技术教程和python技术教程,CCNA书籍/资料/CCNP书籍/资料教程/CCIE书籍/资料/H3C学习/认证/一级建造师考试/微软学习/认证/包括基础教程和高级实战教程,同时也提供分享网站源码下载和互联网相关一系列的技术教程,我们想做的就是让知识分享更有价值!(IT学习站官方唯一域名地址:www.137zw.com 请谨防假冒网站!)本站所有资源全部收集于互联网或网友自行分享,分享目的仅供大家学习与参考,如无意中侵犯您的合法权益,请联系本站管理员进行删除处理!
回复

使用道具 举报

献世八宝掌 | 显示全部楼层 发表于: 2019-10-15 21:58:26
献世八宝掌 发表于: 2019-10-15 21:58:26 | 显示全部楼层
资源可以的 顶下哈!!
137zw.com IT学习站致力于免费提供精品的java技术教程和python技术教程,CCNA书籍/资料/CCNP书籍/资料教程/CCIE书籍/资料/H3C学习/认证/一级建造师考试/微软学习/认证/包括基础教程和高级实战教程,同时也提供分享网站源码下载和互联网相关一系列的技术教程,我们想做的就是让知识分享更有价值!(IT学习站官方唯一域名地址:www.137zw.com 请谨防假冒网站!)本站所有资源全部收集于互联网或网友自行分享,分享目的仅供大家学习与参考,如无意中侵犯您的合法权益,请联系本站管理员进行删除处理!
回复

使用道具 举报

苏北深 | 显示全部楼层 发表于: 2019-10-15 21:59:18
苏北深 发表于: 2019-10-15 21:59:18 | 显示全部楼层
学习了,不错
137zw.com IT学习站致力于免费提供精品的java技术教程和python技术教程,CCNA书籍/资料/CCNP书籍/资料教程/CCIE书籍/资料/H3C学习/认证/一级建造师考试/微软学习/认证/包括基础教程和高级实战教程,同时也提供分享网站源码下载和互联网相关一系列的技术教程,我们想做的就是让知识分享更有价值!(IT学习站官方唯一域名地址:www.137zw.com 请谨防假冒网站!)本站所有资源全部收集于互联网或网友自行分享,分享目的仅供大家学习与参考,如无意中侵犯您的合法权益,请联系本站管理员进行删除处理!
回复

使用道具 举报

蕙质兰心283 | 显示全部楼层 发表于: 2019-10-15 22:00:56
蕙质兰心283 发表于: 2019-10-15 22:00:56 | 显示全部楼层
完整版,谢谢
137zw.com IT学习站致力于免费提供精品的java技术教程和python技术教程,CCNA书籍/资料/CCNP书籍/资料教程/CCIE书籍/资料/H3C学习/认证/一级建造师考试/微软学习/认证/包括基础教程和高级实战教程,同时也提供分享网站源码下载和互联网相关一系列的技术教程,我们想做的就是让知识分享更有价值!(IT学习站官方唯一域名地址:www.137zw.com 请谨防假冒网站!)本站所有资源全部收集于互联网或网友自行分享,分享目的仅供大家学习与参考,如无意中侵犯您的合法权益,请联系本站管理员进行删除处理!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

浙ICP备19022368号-1|Archiver|手机版|IT学习站-137zw.com

GMT+8, 2020-6-6 08:51 , Processed in 0.248016 second(s), 34 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表